1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Michal Acler, Stepní 346, Pouzdřany, 69126, IČ: 73271021, DIČ: CZ8507245769, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, a na straně druhé je kupující.

1.2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Obchodní podmínky upravují prodej a koupi ebooků (elektronických knih) prostřednictvím webu https://mesto-barcelona.cz.

1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a jak kupujícímu, tak prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé nové objednávky a na jejich základě vzniká kupní smlouva, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://mesto-barcelona.cz a že s nimi souhlasí.

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD, DODÁNÍ

3.1. Celková cena za ebook je vždy uvedena na webové stránce a v prodejním formuláři se shrnutím objednávky.

3.2. Na základě přijaté objednávky a platby za tuto objednávku je kupujícímu vystavena faktura, která slouží jako daňový doklad o zakoupení produktu.

3.3. Úhradu kupní ceny je možné provést bankovním převodem.

3.4. Platba probíhá jednorázově v plné výši. Platbu není možné rozdělit na více splátek.

3.5. Kupující má na zakoupený produkt nárok až ve chvíli, kdy je kupní cena v plné výši připsána na účet prodavajícího.

3.6. Přístup k produktu získává kupující po řádném uhrazení kupní ceny prostřednictvím e-mailové zprávy, která obsahuje samotný produkt nebo odkaz na jeho stažení.

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1. Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2. Odstoupení od smlouvy musí kupující provést výhradně zasláním e-mailu na michal@mesto-barcelona.cz. V e-mailu musí být jasně uvedeno, že odstupuje od smlouvy. E-mail dále musí obsahovat číslo účtu, na které má být částka vrácena. Kupujícímu bude zaslán dobropis a částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1. Všechny stránky na https://mesto-barcelona.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.2. Všechny produkty a služby, které jsou prodávajícím poskytovány mají informační charakter. Prodávající nenese odpovědnost za úspěch či neúspěch při aplikaci informací v praxi. Všechny informace jsou aktuální a platné v době jejich publikování a prodávající nevylučuje, že se v budoucnu některé z nich mohou změnit.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Žádná z poskytnutých informací není poskytována třetí straně.

6.2. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.3 Nákupem kupující uděluje prodávajícímu souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz nebo odpovědí na jakoukoliv z těchto zpráv.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 10. 2019

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek.

7.3. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://mesto-barcelona.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.